نمایندگی پیام کوتاه

نمایندگی پیام کوتاه

* تعرفه هر پیامک 95 ریال ثابت
* ایجاد نامحدود کاربر
* ایجاد نامحدود نماینده
* وب سایت اختصاصی با لوگو اختصاصی
* قابلیت اتصال به درگاه پرداخت اختصاصی
* ارائه خطوط 1000 - 2000 - 3000 - 5000