هاست لینوکس حرفه ای

100 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • دارد بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
250 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 45 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • دارد بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
500 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 65 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
750 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 85 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
1000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 110 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
1500 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 160 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
2000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 220 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
3000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 280 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
4000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 380 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 تعداد سایت قابل راه اندازی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
 • دارد آنتی ویروس